วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สรุปบทเรียนศูนย์คุ้มครองสิทธิ จ.เพชรบุรณ์

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2552 ศบท .เพชรบูรณ์ ได้จัดเวทีประชุมและร่วมสรุปบทเรียนการทำงานที่ผ่านมา ณ โรงแรมโฆฆิตฮิลล์ โดยมีอาจารย์วิชิต ถิ่นวัฒนากูล เป็นวิทยากรนำขบวนในการถอดบทเรียนในครั้งนี้ มีตัวแทนจากภาคี เครือข่ายต่าง ๆ เข้าร่วมทั้งหมด 25 คน ผลจากการสรุปบทเรียนพบว่า.....consumerpbb.blogspot.com

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ

ลองไปเรียนรู้ การทำงานศุนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ แล้วเหลียวมามองดูงานศุนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ใน
"มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ"

ประกอบด้วยมาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้
1. มาตรฐานด้านกายภาพ
2. มาตรฐานด้านบุคลากร
3. มาตรฐานด้านการดำเนินงานแก้ไขปัญหา
4. มาตรฐานด้านระบบข้อมูล
5. มาตรฐานด้านการพัฒนางานบริการเชิงรุก

วิธีการประเมินมาตรฐาน คือ
1. ประเมินศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพของโรงพยาบาล ในแต่ละด้านให้ครบทุกด้าน
2. รวมคะแนนในแต่ละด้านว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่
3. ให้คะแนนตามความเป็นจริง ผลของคะแนนที่ได้จะนำมาเพื่อการพัฒนาในส่วนขาดต่อไป

http://chiangmai.nhso.go.th/
ข้อมูลมาจากเวปไชด์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต1เชียงใหม่

ตามข่าว การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

เท่าทัน ทั่วถึง ตามข่าวงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ผ่านเวปไชด์ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ผ่านกระดานข่าว
http://www.consumerthai.org/index.php?option=com_content&view=category&id=99&Itemid=122

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

กำหนดการมหกรรมเครือข่ายลุ่มน้ำ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552ณ แกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำเวลา กิจกรรม9.00-9.30 ลงทะเบียน
กล่าวต้อนรับ โดย นายอนันต์ ดวงแก้วเรือน ประธานเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดการทรัพยากรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน โดย นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
กล่าวเปิด โดย อมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่9.30-11.00
นำเสนอประสบการณ์ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ กรณี โครงการต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอ แม่แจ่มและอำเภออมก๋อย
- ผู้นำชุมชนอำเภอแม่แจ่ม และอำเภออมก๋อย
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย
- หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่โถ
- นายอำเภอแม่แจ่ม
- นายอำเภออมก๋อย
ผู้ดำเนินรายการ โดย นายคณิต ธนูธรรมเจริญ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
11.00–12.30 กลุ่มที่1
ประสบการณ์และข้อเสนอจากตัวแทนอำเภอด้านการแก้ไขปัญหาที่ดินและพัฒนาเกษตร
- กรณีงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น บ้านปางจำปี นายสุจิต ใจมา
- นายสุรชัย มรกตวิจิตรการ บ้านป่าไผ่ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด
- กรณีการสำรวจข้อมูล ต.ฮอด
- นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลแม่ทา
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
- กรณีโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมอุทยานแห่งชาติออบหลวง
นายพรศักดิ์ ทอดเสียง
ดำเนินรายการโดย นายวิชัย กิจมี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
11.00-12.30 กลุ่มที่ 2
ประสบการณ์และข้อเสนอ ต่อการจัดการป่า ไฟป่า การจัดการลุ่มน้ำ
- ประสบการณ์และข้อเสนอต่อการจัดการไฟป่า โดย นายสุนทร เทียรแก้ว
- ประสบการณ์และข้อเสนอต่อการจัดการลุ่มน้ำ โดย นายศักดา บุญมาปะ
- การพัฒนาความรู้ผ่านงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการป่าชุมชน
โดย ตัวแทนแม่บ้านแม่ทา
- การเชื่อมโยงแผนชุมชนกับแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด นายสัญญา ทุมตะขบ
ดำเนินรายการ โดย ดร.วสันต์ จอมภักดี
12.30-13.30 พักรับประทานอาหาร
13.30-15.00บทบาทความหมาย และคุณค่าใหม่ของระบบราชการ ในการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรอย่างบูรณาการ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- อธิบดีกรมป่าไม้
- อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
- เลขาธิการสำนักงาน กปร.
- พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ดำเนินรายการโดย คุณนฤมล มั่นวงศ์วิโรจน์
15.00-16.00ประมวลสรุปและนำเสนอหลักการสำคัญในการสร้างความร่วมมืออย่างการบูรณาการ โดย
- อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ประธานสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาสังคม
- นางสาวจิริกา นุตาลัย ผู้อำนวยการโครงการปิดทองหลังพระ
- ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
16.15-16.45กล่าวปิดเพื่อการเริ่มต้นยุคแห่งความร่วมมือใหม่

รวมบทความดีๆ กรณี 3G ในไทย

http://www.mediafire.com/file/eyndynyrlmn/กทช.เร่ง.doc
http://www.mediafire.com/file/mmnmntmtwzk/กสท.doc
http://www.mediafire.com/file/zgjrydmyot2/ดีเทค
http://www.mediafire.com/file/mztz4izqkjd/ถึงตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงราวปี http://www.mediafire.com/file/2tkxw2mrnvi/ทีโอที
http://www.mediafire.com/file/ykmzy2zznyy/ม.แม่ฟ้าหลวง

ดูเวป นี่ตรงกับงานของผู้บริโภคช่วงนี่เลย"การจัดการองค์ความรู้"

แนะนำเวปไซด์ ใหม่ สำหรับเพื่อนที่สนใจเรื่องงานจัดการองค์ความรู้
http://www.chumchontai.com
(ภาพประกอบมาจากเวปไซด์ชุมชนไท)

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552กลไกศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ภาคเหนือ และศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 6 จังหวัดในภาคเหนือร่วมทบทวนและพัฒนาการจัดทำแผนที่ผลลัพธ์ของเครือข่ายผู้บริโภค ภาคเหนือครั้งที่ 2
วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 52 ณ โรงแรมเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา กลไกศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ภาคเหนือ มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จัดเวทีทบทวนและพัฒนาการจัดทำแผนที่ผลลัพธ์ของเครือข่ายผู้บริโภค ภาคเหนือครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งหมด 35 คน มีเป้าประสงค์สำคัญคือการพัฒนาการจัดทำแผนที่ผลลัพธ์ของศูนย์จังหวัดและภาคให้เสร็จสมบุรณ์ เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีกระบวนการ และต่อยอดการทำงานในปี 2553-2554
กระบวนการเรียนรู้ภายในเวทีที่สำคัญคือการให้ศูนย์จังหวัดและภาค ได้ทบทวนและพัฒนาแผนที่ผลลัพธ์การทำงาน โดยเริ่มตั้งแต่ การคิดบันไดบงชี้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของภาคีหุ้นส่วน,การพัฒนา กระบวนการ กิจกรรมเพื่อให้บรรลุ ตัวบงชี้,การวางแผนในเชิงองค์กรเพื่อสนับสนุน เอื้ออำนวย การทำงานของภาคีหุ้นส่วน และพัฒนาเป็นแผนการดำเนินงานองค์กร
การดำเนินงานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ใช้เครื่องมือแผนที่ผลลัพธ์ในการวางแผน กระบวนการทำงาน กิจกรรม การติดตาม และทบทวน ทำให้เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิได้มีความชัดเจนในเชิงเป้าหมายการทำงาน และกระบวนการขับเคลื่อนการทำงานที่จะทำงานเรื่องคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค มากขึ้น